Algemene voorwaarden 02-03-2022

Algemene voorwaarden voor de huur van vaartuigen, trekkershutten en/of bbq kota van Jachthaven van Oversteeg V.O.F.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A) verhuurder: Jachthaven van Oversteeg V.O.F.
B) huurder: (natuurlijk of rechts-) persoon die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met verhuurder afsluit;
C) huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder al dan niet tegen betaling een vaartuig, trekkershut en/of bbq kota in gebruik te geven.

Artikel 1: Aanbiedingen en tarieven

Aanbiedingen van de verhuurder zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website www.jachthavenoversteeg.nl en eventuele andere schriftelijke uitingen worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Verhuurder is niet aan kennelijke fouten en omissies in haar website en eventuele schriftelijke uitingen gebonden. De huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van een vaartuig, trekkershut en/of bbq kota door verhuurder op de website en daarvan geen nadere omschrijving te verlangen. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting maar exclusief kosten van een annuleringsverzekering- en/of reisverzekering en andere kosten. Een annulerings-/reisverzekering kan de huurder indien gewenst zelf afsluiten bij een Bank of ANWB kantoor. Bijzondere bijkomende kosten zoals bv. schoonmaakkosten, kosten voor extra personen, stroomverbruik of brandstof en plaatselijke door en vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen worden apart vermeld.

Artikel 2: Reservering

Reservering geldt als juridische wilsovereenkomst. Zodra wij een opdracht tot reservering hebben ontvangen, ontvangt u een factuur van uw reservering. De verhuurder heeft te allen tijde het recht een boeking wanneer er sprake is van prijsfouten of bezettingsfouten in de website, niet te accepteren. Door de verhuurder gestuurde facturen en eventuele andere schriftelijke bescheiden bevatten alle relevante gegevens voor door huurder gereserveerde vaartuig, trekkershut en/of bbq kota. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de huurder zich om na ontvangst van de factuur en eventuele andere schriftelijke bescheiden de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur en of andere bescheiden aan de verhuurder te melden. Blijft een dergelijke melding binnen de gestelde termijn uit, dan is de huurder niet gerechtigd zich op onvolledigheid of onjuistheid van de factuur en nadere bescheiden te beroepen.

Artikel 3: Annulering

De huurder kan de opdrachtbevestiging annuleren door te bellen of whatsappen met verhuurder.
Vaartuigen:
Bij annuleren tot 48 uur voor huurdatum wordt 2,5% van het factuurbedrag aan annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 48 uur voor huurdatum is huurder het volledige huurbedrag verschuldigd aan verhuurder. Indien huurder meerdere vaartuigen heeft gereserveerd kan huurder tot 7 dagen voor huurdatum annuleren, verhuurder brengt hiervoor 2,5% van het factuurbedrag aan annuleringskosten in rekening. Bij annuleren binnen 7 dagen voor huurdatum is huurder het volledige huurbedrag verschuldigd aan verhuurder.
Trekkershutten:
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor huurdatum, hiervoor wordt door verhuur 2,5% van het factuurbedrag aan annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen voor huurdatum is huurder het volledige huurbedrag verschuldigd aan verhuurder
BBQ kota:
Annuleren is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor huurdatum, hiervoor wordt door verhuurder 2,5% van het factuurbedrag aan annuleringskosten in rekening gebracht. Bij annuleren binnen 7 dagen voor huurdatum zal het volledige factuurbedrag aan huurder worden doorberekend.

Artikel 4: Tot stand komen overeenkomst

Vaartuigen:
Huurder dient voor afvaart een door de verhuurd er op naam gestelde huurovereenkomst te ondertekenen, zich te identificeren door een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te tonen. De verhuurder maakt van dit identiteitsbewijs een kopie. Vaartuigen worden uitsluitend afgeleverd na ondertekening van de huurovereenkomst en betaling van de overeengekomen huur en de gestelde waarborgsom.
Trekkershutten:
Huurder dient bij inchecken een door de verhuurder op naam gestelde huurovereenkomst te ondertekenen, zich te identificeren door een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te tonen. De verhuurder maakt van dit identiteitsbewijs een kopie. Huurder kan uitsluitend toegang krijgen tot de trekkerhut na ondertekening van de huurovereenkomst en betaling van de overeengekomen huur en de gestelde waar borgsom.

Artikel 5: Huursom en betaling

De huursom is het bedrag dat op de schriftelijke bevestiging/factuur van een reservering of op de huurovereenkomst wordt vermeld. De huursom dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang of tenzij anders aangegeven door verhuurder, te zijn voldaan. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de huursom op de bankrekening van Fam. van Oversteeg, ten name van Jachthaven Oversteeg V.O.F. Op verlangen van de verhuurder dient de huurder een bewijs van betaling te overleggen. In geval van last minute boeking dient het huurbedrag voor afvaart contant of per pin te worden voldaan.

Artikel 6: Waarborgsom

Vaartuigen:
Voor afvaart dient de borgsom zoals vermeldt in bevestigingsmail bij de verhuurder te worden gedeponeerd, dit kan uitsluitend contant. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening gebracht bij huurder. Voor het laten verrichten van reparaties door derden is de toestemming van de verhuurder nodig.
Trekkershutten:
Voor de trekkershut wordt een borgsom verlangd. Deze borgsom dient bij aankomst contant aan de verhuurder te worden voldaan. Na afloop van het verblijf in de trekkershut worden eventuele bijkomende kosten afgerekend, geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantieobject aanwezige zaken met de borgsom verrekend en wordt het restant van de borgsom contant terugbetaald.

Artikel 7: Schade en eigen risico

Vaartuigen:
Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissingen aan boot en/of inventaris terstond aan de verhuurder te melden. Huurder heeft een eigen risico gelijk aan de borgsom, bij casco- en WA- schade en bij vermissingen per sloep, per schadegeval. Dit eigen risico kan niet worden afgekocht. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de boot te inspecteren bij inlevering aan het einde van de huurperiode. Kano`s en kajaks worden/zijn niet door verhuurder verzekerd, gebruik van deze vaartuigen geschiedt op eigen risico huurder.
Trekkershutten:
Verhuurder heeft de trekkershutten WA- Casco verzekerd. Bij aanspraak van deze verzekering zal de verhuurder het eigen risico van € 100,- (zegge: honderdeuro) per schadegeval in rekening brengen bij huurder.

Artikel 8: Huurperiode

Vaartuigen:
De huurperiode van de boten loopt als volgt: Gehele dag: 09.00-18.00 (september t/m april 09:00-17:00) Bij te laat inleveren wordt een boete berekend van € 75,- per uur. Delen van uren worden altijd naar boven afgerond op hele uren. Het boetebedrag wordt van de waarborgsom ingehouden.
Trekkershutten:
Voor de trekkershutten is de aankomsttijd 15.00-18:00 uur tenzij anders is afgesproken met de verhuurder en de vertrektijd is 11.00 uur.

Artikel 9: Aansprakelijkheid verhuurder

Vaartuigen:
Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door verhuurder. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het overeengekomen huurbedrag voor de betreffende periode. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of vermissing van en schade aan privé- goederen van huurder.
Trekkershutten:
Verhuurder is niet aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door brand, lekkage, ongeval of welke oorzaak dan ook, aan huurder, diens medehuurders en/of eigendommen. Indien de verhuurder door overmacht gedwongen is een huurcontract te annuleren, is de verhuurder op generlei wijze aansprakelijk te stellen. In een dergelijke situatie zal volledige restitutie van het aan de verhuurder betaalde bedrag plaatsvinden.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid huurder

Vaartuigen:
Minimum leeftijd huurder bedraagt voor de sloepen 25 jaar, motorboten 18 jaar. Kano`s onder 16 jaar alleen onder begeleiding van volwassene. Huurder is verantwoordelijk voor inspectie van de boot bij aanvang van de huurperiode. Zonder melding aan verhuurder accepteert huurder stilzwijgend de boot als in goede staat zonder beschadigingen, gebreken of mankementen. Tijdens de huurperiode is de huurder volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van de boot, motor en inventaris. Deelname aan wedstrijden en andere soorten competities zijn niet toegestaan. Huurder is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig afmeren van de boot en zal alles doen om beschadiging, vermissing of diefstal van de boot te voorkomen. Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de orde en veiligheid aan boord. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders of hun begeleiders.
Trekkershutten:
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan de trekkershut, inventaris en/of meubilair, die tijdens de huurperiode ontstaat, door hem of zijn medehuurder(s). Dit wordt voor rekening van de huurder hersteld. Fouten of vergissingen in het verhuurprogramma kunnen de verhuurder niet binden.

Artikel 11: Overige en veiligheidsbepalingen

Vaartuigen:
Het is met motor- en kajuitboten niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de verhuurder de rivier op te varen dan wel over te steken. Sloepen mogen op de rivier maar moeten binnen de op de ANWB waterkaart aangegeven lijnen blijven. Bij het varen op de rivier is het verplicht reddingsvesten te dragen. Risico`s t.a.v. het varen op de rivier zijn geheel voor huurder. Het is niet toegestaan achter het gehuurde vaartuig zaken te slepen. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. De kussen set is uitsluitend bedoeld voor gebruik in de boot. Vrijgezellenfeesten zijn niet toegestaan op de sloepen, motorboten en kajuitboten. Verhuurder behoud zich het recht vrijgezellen feesten te weigeren, huurder heeft in dit geval geen recht op restitutie. Er mag geen afval overboord gegooid worden. De boot dient schoon ingeleverd te worden, schoonmaakmiddelen zijn aan boord of kunnen bij de verhuurder gehaald worden. Bij vervuild achter laten wordt €25,- schoonmaakkosten in rekening gebracht. Huisdieren zijn aan boord van sloepen niet toegestaan. De verhuurder adviseert altijd zwem- of reddingsvesten te dragen, tegen een kleine meerprijs zijn deze te huur. Beeldmateriaal van de boten mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.
Trekkershutten:
De trekkershut mag niet door meer personen worden bewoond als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de verhuurder het recht u de toegang te ontzeggen, of 15 euro per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de verhuurder het recht u de verder toegang tot de trekkershut te weigeren. Voor linnengoed zoals lakens, slopen, handdoeken dient de huurder zelf zorg te dragen. Op dag van vertrek dient de trekkershut veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt; vuilniszakken in de daarvoor bestemde container, bedden afhalen, alle etenswaren verwijdert en vloer aangeveegd. Bij vervuild achter laten wordt €25,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.